หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ค่ะ
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.โพทะเล
"พัฒนาทุกด้าน ประสานทุกหน่วยงาน ส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ร่วมคิดและร่วมทำ พร้อมเดินตามพระราชา
มีสุขถ้วนหน้า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
 
พันธกิจ
 
 
ดำเนินการตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ด
 
ดำเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็ง บริหารจัดการพึ่งตนเองได้
 
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร ฝายกักเก็บน้ำ แหล่งสำรองน้ำ
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ฯลฯ
 
พัฒนาระบบการตลาดกลางรองรับการเกษตร การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตที่เป็นระบบและเป็นธรรม
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใสคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
บำรุงและส่งเสริมอาชีพของประชาชน
 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน
 
ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
 
ส่งเสริมการพัฒนาสังคมครอบครัวให้อบอุ่น เอื้ออาทร และช่วยเหลือ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเที่ยว
 
กลยุทธ์
 

ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบลโพทะเล

ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่สำคัญของดีตำบลโพทะเล
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตร
/นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว
 
กลยุทธ์
 

ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ

จัดทำผังเมืองรวม

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ
 
ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
 
กลยุทธ์
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
ในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 
สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
 
ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง
 
ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 โทรศัพท์ : 056-681-086 โทรสาร : 056-681-086
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
จำนวนผู้เข้าชม 7,866,979 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10