หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพทะเล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ค่ะ
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.โพทะเล
"พัฒนาทุกด้าน ประสานทุกหน่วยงาน ส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ร่วมคิดและร่วมทำ พร้อมเดินตามพระราชา
มีสุขถ้วนหน้า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
 
พันธกิจ
 
 
ดำเนินการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร ฝายกักเก็บน้ำ แหล่งสำรองน้ำ ถนนคอนกรีต
ถนนลาดยาง ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ฯลฯ
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใสคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนรวมกระบวนการ
ประชาคมตามระบบประชาธิปไตย
 
ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค
 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน
 
ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ - ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
 
พัฒนาระบบการจัดการบริหารขยะ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
 
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะ การคัดแยกขยะ การลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จาก
ฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูป
ผลผลิตในชุมชนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ

ส่งเสริม ศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สำคัญ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคม
ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา
 
ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
 
ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
 
รณรงค์การแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น โรคเอดส์ ยาเสพติด
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิต และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการ
พัฒนาและการบริหารงานการบริการของท้องถิ่น

พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะ วิชาชีพเบื้องต้นในระบบ/นอกระบบและตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 โทรศัพท์ : 056-681-086 โทรสาร : 056-681-086
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
จำนวนผู้เข้าชม 10,371,601 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10