ท่านต้องการให้ อบต.โพทะล พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
คมนาคม ( 1 )
25.00%
สาธารณูปโภค ( 2 )
50.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
25.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%