หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
   
 
 

ตำบลโพทะเลมีไฟฟ้าเข้าถึง และให้บริการในหมู่บ้านในตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง

สถานีโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง

หอกระจายข่าว จำนวน 9 หมู่บ้าน
 

ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

พื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 1,275 ไร่

ท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์ฝึกอาชีพ จำนวน 2 แห่ง

ถังเหลี่ยม จำนวน 1 แห่ง

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง

ประตูปิดเปิดน้ำ จำนวน 5 แห่ง

พื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 9,366 ไร่

โอ่งเก็บน้ำ จำนวน 9 แห่ง
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 4 รุ่น

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 รุ่น
 

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 9 หมู่บ้าน

กลุ่มพลังแม่บ้านตำบลโพทะเล จำนวน 9 หมู่บ้าน