หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
   
 
 
 
 

ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบลโพทะเล

ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของดีตำบลโพทะเล
 
 
 

ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ

จัดทำผังเมืองรวม

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชน เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง

ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-681-086
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10