หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
   
 
 

มีเส้นทางถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 21 สาย

มีถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 31 สาย
กลุ่มทุกประเภท จำนวน 26 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มอาชีพ OTOP จำนวน 3 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 6 กลุ่ม

กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 17 กลุ่ม
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำธรรมชาติ จำนวน 1 สาย

หนองบึง จำนวน 10 หนอง

คลองย่อย จำนวน 52 คลอง
         
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น จำนวน 4 แห่ง

บ่อบาดาล ( หัวโยก ) จำนวน 50 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

สถานีสูบน้ำคลองไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 212 แห่ง

ถังเก็บน้ำ ฝ.33 จำนวน 5 แห่ง

ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

บ่อบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 15 แห่ง

คลองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง

คลองจัดปฏิรูปทางการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

คลองส่งน้ำสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง