หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
''พัฒนาทุกด้าน ประสานทุกหน่วยงาน
ส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี
ร่วมคิดและร่วมทำ พร้อมเดินตามพระราชา
มีสุขทุกถ้วนหน้า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.โพทะเล
นายเสนอ กลิ่นทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพทะเล
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พจ0023.2/ว2310 การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ก.พ. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 2267 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.2-ว766 กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิค่าจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ [ 20 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-2258 การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.ส.อ. แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว728 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน [ 20 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.4-ว721 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง 1 เมษายน-30กันยายน2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 718 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว709 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เเนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 19 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 693 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. [ 19 ก.พ. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 696 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการปฏิบบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท. ประจำปี 2563 รุ่นที่ 21-25  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.2/ว703 กำหนดแบบคำร้องและประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.พ. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 695 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนม.ค. 63 [ 19 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.2/ว704 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อวถิ่น [ 19 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.2/ว705 การจัดสสรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาบังคับ ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 2 เดือน มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว701 ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 19 ก.พ. 2563 ]     
พจ 0023.2/ว699 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
พจ0023.3-ว689 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]   
พจ0023.5/ว678 แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2563 ]   
พจ0023.3-ว684 1-โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]   
พจ0023.3-ว684 2-โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
   
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว465 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility กพส. มท 0810.2/ว521  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว520  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว516  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ กสว. มท 0820.3/ว495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว500  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) กศ. มท 0816.3/ว502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว467  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว498  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0147  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว499 [แบบสำรวจฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
 
   
 
 
 
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปิดให้บริการแล้ว (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 2833  ตอบ 3  
 
อบต.คลองทราย การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อ.สากเหล็ก [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองทราย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุต.คลองทราย เข้าร่วมประชุมสัญจรผู้สูงอายุ จ.พิจิตร ณ โรงเ [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองทราย โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาความรุนเเรงต่อเด็ก สตรี เเละบุคคลในครอบครัว ณ โรงเร [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองทราย รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.งิ้วราย ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่านั่ง ประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองทราย โรงพยาบาลสากเหล็ก เเละรพ.สต.คลองทราย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กับ [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองทราย พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารเเห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิ [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองทราย เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองทราย การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเเละโอกาสทางสังคม การทำยาดมสมุนไพร ยาหม่องน้ำ เเละถุงใ [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.พิจิตร ประกาศสภาเทศบาลเมืองพิจิตร ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองทราย กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองทราย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองทราย กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองทราย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองทราย โครงการจัดทำแผนสุขภาพระดับตำบล เพื่อการจัดทำเเผนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ประจำปีงบ [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลั [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
   
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-681-086
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10