หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ค่ะ
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ0023.5/ว2520 ลว 22 มิ.ย.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวด 5 2564(พจ0023.5/ว2520 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 375 ลว 22 มิ.ย.64 เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 375 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2513 ลว 22 มิ.ย.64 แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (พจ 0023.3/ว 2513 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2512 ลว 22 มิ.ย.64 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2512 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว 370 ลว 21 มิ.ย.64) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 (พจ0023.5/ว 370 ลว 21 มิ.ย.64)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
(พจ0023.5/6940 ลว21 มิ.ย.64) การขอเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(พจ0023.5/6940 ลว21 มิ.ย.64)(อบต.โพธิ์ไทรงาม)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.2/ว 2492 ลงวันที่ 21 มิถ ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (นายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.4/ว 2487 ลว 21 มิ.ย 64 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2564 ]   
พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 2564 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 64) [ เอกสาร1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564) [ เอกสาร1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว 324 ลว 21 พ.ค.64) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนเมษายน 64 จำนวน 17 ผลงาน(พจ0023.5/ว 324 ลว 21 พ.ค.64) [ เอกสาร1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2879 ลว 18 มิ.ย.64 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2879 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2472 ลว 18 มิ.ย.64 คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (พจ 0023.3/ว 2472 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.4/ว 2465 ลว 18 มิ.ย. 64 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2464 ลว 18 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2464 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2442 ลว 17 มิ.ย.64 แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (พจ 0023.3/ว 2442 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2443 ลว 17 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2443 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2463 ลว 18 มิ.ย.64 ขอความอนุเคาระห์ประชาสัใพันธ์กิจกรรม โรงเรียนบริหารจัดการลดนักเรียนอ้วน ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 (พจ 0023.3/ว 2463 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2444 ลว 17 มิ.ย.64 โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 (พจ 0023.3/ว 2444 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2458 ลว 18 มิ.ย.64 การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลนื LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ (พจ 0023.3/ว 2458 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว2461 ลว 18 มิ.ย.64) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564งบเงินอดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)(พจ0023.5/ว2461 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]   
พจ 0023.2/- ลงวันที่่ 17 มิถุ การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16  [ 17 มิ.ย. 2564 ]  
พจ.0023.3/ว 2410 ลว 16 มิ.ย.64 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ.2564 (พจ.0023.3/ว 2410 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย (พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 689
 
 
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 056-681-086 ต่อ 11
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.โพทะเล
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 โทรศัพท์ : 056-681-086 โทรสาร : 056-681-086
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
จำนวนผู้เข้าชม 4,070,793 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10