หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ค่ะ
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.5/7316 ลว 28 มิ.ย. 65 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2535 ลว 28 มิ.ย.65 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (พจ 0023.3/ว 2535 ลว 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 215 ลว 28 มิ.ย. 65 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ของเสนอขอพระราชทานเครท่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2531 ลว 28 มิ.ย.65 แต่งคั้งคณะทำงานจัดงาน ผู้ว่าฯเดี่ยว ชวนเที่ยว เมืองพิจิตร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (พจ 0023.3/ว 2531 ลว 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2530 ลว 28 มิ.ย.65 การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พจ 0023.3/ว 2530 ลว 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2523 ลว 27 มิ.ย.65 การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (พจ 0023.3/ว 2523 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2522 ลว 27 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2522 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2521 ลว 27 มิ.ย.65 ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญ จากการกระทำทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชร หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2521 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2520 ลว 27 มิ.ย.65 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัทรสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (พจ 0023.3/ว 2520 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2519 ลสว 27 มิ.ย.65 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (พจ 0023.3/ว 2519 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
(พจ0023.1/ว2527)(ลง 28 มิ.ย.65) การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (พจ0023.1/ว2527)(ลง 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2517 ลว 27 มิ.ย.65 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (พจ 0023.3/ว 2517 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
.(พจ0023.4/ว2514 ลว 27 มิ.ย.65) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ...(พจ0023.4/ว2514 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว2515 ลว 27 มิ.ย65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรอสถานการณ์ภัยแล้งและฯ  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 7237 ลว 27 มิ.ย.65 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) (พจ 0023.3/ว 7237 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2513 ลว 27 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือประสานแข้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการชะลอไตเสี่ยมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ (พจ 0023.3/ว 2513 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2511 ลว 27 มิ.ย.65 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2511 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว 212 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2565 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 12 ผลงาน (พจ0023.5/ว 212 ลว 27 มิ.ย. 65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.5/ว 211 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนฯ ( พจ 0023.5/ว 211 ลว 27 มิ.ย. 65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว 210 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2565 ( พจ0023.5/ว 210 ลว 27 มิ.ย. 65 ) [ เอกสาร1 ]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 7163 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อ (สายบริหาร)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2480 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2499 ลว 24 มิ.ย.65 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2499 ลว 24 มิ.ย.65)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว2497 ลว 24 มิ.ย. 65 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนฯ งวดที่5/2565เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (พจ0023.5/ว2497 ลว 24 มิ.ย. 65)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2496 ลว 24 มิ.ย.65 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 2496 ลว 24 มิ.ย.65)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 746
 
 
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 056-681-086 ต่อ 11
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.โพทะเล
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 โทรศัพท์ : 056-681-086 โทรสาร : 056-681-086
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
จำนวนผู้เข้าชม 5,449,974 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10