หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ค่ะ
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
  ลำดับ อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ
  1 ทำนา 3,375 71.96
  2 ทำไร่ 5 0.11
  3 ทำสวน 23 0.49
  4 เลี้ยงสัตว์ 11 0.23
  5 ทำประมง 3 0.06
  6 รับจ้างทั่วไป/บริการ 534 11.39
  7 กรรมกร 49 1.04
  8 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 288 6.14
  9 อุตสาหกรรมในครัวเรือน 14 0.30
  10 รับราชการ 63 1.34
  11 รัฐวิสาหกิจ 14 0.30
  12 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 216 4.61
  13 อื่นๆ เช่น พนักงานขับรถ , ลูกจ้างของรัฐ ,
เคยรับจ้าง ตอนนี้ดูแลผู้ป่วย,บริการตัดผม ,
ทนายความ, สมาชิกสภาอบต.
95 2.03
รวม 4,690 100
 
ภูมิประเทศ
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน
คือ แม่น้ำยม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
       

วัดบ้านตาล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านตาล