หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
   
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
อำเภอโพทะเล ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2480 เดิมชื่อว่าอำเภอบางคลาน เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโพทะเล เมื่อปี พ.ศ.2480 เนื่องจากที่ว่าการอำเภอบางคลาน ในขณะนั้นชำรุดทรุดโทรมมาก ทางราชการไม่มีงบประมาณเพียงพอ ดังนั้นขุนนรสรรค์สิทธินาถ
(เพียร สิทธินาถ) นายอำเภอบางคลาน และหลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร) ข้าหลวงประจำจังหวัดในขณะนั้นได้ประชุมร่วมกัน
กับประชาชน และขอให้ประชาชนช่วยกันสละทรัพย์ซ่อมแซมตัวอาคาร แต่พ่อค้าในตลาดบางคลานไม่ยินยอม มีนายประสงค์ รังสีวงษ์ พ่อค้าตลาดโพทะเลยื่นความจำนงที่จะสละทรัพย์ในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอโพทะเล และจะจัดหาที่ดินให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอให้ อีกทั้งที่ว่าการอำเภอบางคลาน ไม่เป็นศูนย์กลางในการปกครอง การคมนาคม จึงได้พร้อมใจกัน ย้ายที่ว่าการอำเภอบางคลานไปอยู่ที่อำเภอโพทะเล อยู่ทางทิศเหนือขึ้นไป ประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเลในปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ.2541 ย้ายที่ทำการไปที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน
ตำบลโพทะเล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร แต่เดิมมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ล้มลุก ลักษณะของดอกเป็นสีเทาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกว่า ต้นโพทะเล ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ้านโพทะเล และเปลี่ยนชื่ออำเภอบางคลานเป็นอำเภอโพทะเลตามชื่อของหมู่บ้าน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเลตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ห่างจากอำเภอโพทะเล ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร ประมาณ 70 กิโลเมตรครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 28.82 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 15,489.15 ไร่ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม แม่น้ำยมไหลผ่าน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะกับการทำอาชีพเกษตรกรรม
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำยม
 
 
 
ลำดับ อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ
  1   ทำนา 3,375 71.96  
2   ทำไร่ 5 0.11
  3   ทำสวน 23 0.49  
4   เลี้ยงสัตว์ 11 0.23
  5   ทำประมง 3 0.06  
6   รับจ้างทั่วไป/บริการ 534 11.39
  7   กรรมกร 49 1.04  
8   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 288 6.14
  9   อุตสาหกรรมในครัวเรือน 14 0.30  
10   รับราชการ 63 1.34
  11   รัฐวิสาหกิจ 14 0.30  
12   พนังงาน/ลูกจ้างเอกชน 216 4.61
  13   อื่นๆ เช่น พนักงานขับรถ, ลูกจ้างของรัฐ, เคยรับจ้าง ตอนนี้ดูแลผู้ป่วย, บริการตัดผม, ทนายความ, สมาชิกสภาอบต. 95 2.03  
    รวม 4,690 100
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,706 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,331 คน คิดเป็นร้อยละ 49.53

หญิง จำนวน 2,375 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,664 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 163.29 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านตาล 372 332 704 206  
2   บ้านโพทะเล 405 410 815 425
  3   บ้านโพทะเล 320 351 671 232  
4   บ้านวังตายศ 261 265 526 153
  5   บ้านคลองโคบุตร 239 253 492 145  
6   บ้านตาล 310 322 632 189
  7   บ้านท่าแตะ - น้ำชุ 180 197 377 127  
8   บ้านถ้วยแก้ว 152 160 312 131
  9   บ้านคลองปากรัง 92 85 177 56  
    รวม 2,331 2,375 4,706 1,664
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-681-086
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10